Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

 

Název projektu: Dobrý start

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000355

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

 

Doba realizace: 1.11.2022 - 30.6.2025

Doba trvání projektu: 32 měsíců

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta. Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.

 

Projekt ve výši 551 788,00 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.

 

 

Mezi námi, o.p.s.

Zapojili jsme se do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Děti, babičky a dědečkové mají možnost se poznat a najít si k sobě navzájem cestu. Společně objevují své rozdílné světy, které se ale liší jen na první pohled. Setkání probíhají různou formou, my jsme si vybrali program Přečti, díky kterému máme v naší mateřské škole čtecí babičku Evu Formánkovou. Ta jednou týdně chodí dětem číst pohádky a trávit společný čas.

 

www.mezi-nami.cz/program-precti

www.youtube.com/watch?v=rBlFo38N4JE

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Naše mateřská škola je ve školním roce 2022/2023 opět zapojena do celoročního projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Ke stažení zde

Recyklohraní 

Od března 2022 jsme se zapojili do školního recyklačního programu, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz

Špačkoš

Je sociálně ekologický projekt KOH-I-NOOR HARDTMUTH, zaměřený na sběr a recyklaci pastelek a tužek, probíhající ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Sbírají se pastelky (4 cm).

www.spackos.cz

Digitalizujeme školu

Mateřské škole Třebíč, Cyrilometodějská ul. byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 67.200,- Kč na pořízení učebních pomůcek využitelnýh pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

DOBRÝ START II

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV.
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předskolního vzdělávání všetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.Termín projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 Ke stažení zde

DOBRÝ START

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002135
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Termín realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 Ke stažení zde

  DOBRÝ START III

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV, je spolufinancován Evroupskou unií.

Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

 

TERMÍN PROJEKTU:

1. 9. 2020 -30. 4. 2022

 

 

Co plánujeme pro děti

kalendář

01pro

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ- 10:00- DĚTI BEZ LOGOPEDICKÉ PÉČE

04pro

ZOUBKY

Preventivní program Zoubky 1. A 3.třída 2.lekce

05pro

MIKULÁŠ

Dopolední návštěva Mikuláše a jeho družiny v MŠ

06pro

Keramika v ZŠ Benešova

Předškolní deti 9:30 hod

07pro

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ- JEN PŘEDŠKOLNÍ DĚTI- DOPOLEDNE

07pro

ČTECÍ BABIČKA 1.TŘÍDA

11pro

ZOUBY

Preventivní program Zoubky 2. A 4.třída 2.lekce

12pro

Vánoční zpívání na školní zahradě

13pro

DIVADLO PASÁŽ VŠECHNY TŘÍDY

DIVADLO PASÁŽ- VŠECHNY DĚTI

14pro

ČTECÍ BABIČKA 2.TŘÍDA

21pro

ČTECÍ BABIČKA 3.TŘÍDA