Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Dobrý start

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000355

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Dotace v rámci OP JAK – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

Doba realizace: 1.11.2022 - 30.6.2025

Doba trvání projektu: 32 měsíců


Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Škola získá příspěvek na personální podporu formou školního asistenta. Dále se bude jednat o využití na podporu dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců a inovace v předškolním vzdělávání.

Projekt ve výši 551 788,00 Kč je financován z 85 % z prostředků EU (Evropské strukturální fondy – ESF) a z 15 % ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je MŠMT ČR.