Povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. 

1. Oficiální název

Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace, Cyrilometodějská 754/6, Třebíč 67401

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město 674 01, Třebíč 1

 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • Mateřská škola
 • Zařízení školního stravování – školní jídelna a výdejna

Ředitelka:

 • Bc. Monika Kabelková, DiS. 
 • Kontakty školy: skolka.cyril@volny.cz, telefon +420 568 824 538, mobil +420 605 386 767
 • Ředitelka je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jejím jménem činí právní úkony ve všech věcech.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

 • Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč - Nové Dvory 

Adresa pro osobní návštěvu

 • Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč - Nové Dvory  

Úřední hodiny

 • Každé pondělí až pátek od 9.00 do 13.00h.

Telefonní čísla

 • Ředitelka – telefon +420 568 824 538, mobil +420 605 386 767
 • Vedoucí školní jídelny - telefon +420 568 824 496, mobil +420 605 386 880

Adresa internetové stránky

 • www.ms-trebic.cz

Adresa podatelny

 • Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč - Nové Dvory  

Adresa e-podatelny

 • skolka.cyril@volny.cz 

Další elektronické adresy – datová schránka

 • rddk2mg 

5. Bankovní spojení, číslo účtu  

 • 19-7756440227/0100

6. Identifikační číslo (IČ)  

 • 70940266

7. DIČ nejsme plátci DPH


8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: skolka.cyril@volny.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): rddk2mg

Podání písemně na adresu sídla organizace

 • Poštou: Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč - Nové Dvory
 • Osobně: Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč - Nové Dvory

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její
nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

12. Formuláře

 • osobně vydává ředitelka mateřské školy v kanceláři v úřední hodiny

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

 • Stránky Ministerstva školství: msmt.cz
 • Stránky Ministerstva vnitra:mvcr.cz
 • Portál veřejné správy ČR: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. 

Vydané právní předpisy – vyhlášky

 • Vyhlášky MŠMT –msmt.cz/dokumenty/vyhlasky
 • rvp.cz


15. Úhrady za poskytování informací

 • Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

 • V současné době nejsou Mateřskou školou Třebíč poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

 • Na webu mateřské školy.


Napište nám

 • IČO: 70940266
 • Tel. MŠ: 568824538
 • Tel. ŠJ: 568824496
 • Tel. jednotl. tříd
 • Web: https://www.ms-trebic.cz/
 • ID datové schránky: rddk2mg
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Radek Vodička, telefon: +420 568 896 282, email: radek.vodicka@trebic.cz
 • Správce webu – Mgr. Jaroslava Svobodová, telefon 568 824 538