Školní řád

Mateřské školy Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvkové organizace, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč

Řád školy vydaný dne 29. 8. 2023 Č.J.: MŠ 193/2023

1. OBECNÁ USTANOVENÍ:

Řád Mateřské školy Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace, vychází z platných právních předpisů: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění dalších předpisů.

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka Mateřské školy Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace, školní řád po projednání na pedagogické radě.

2. VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCU VE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHU S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY:

Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo:

 • být respektováno jako jedinec ve společnosti bez ohledu na jeho názory, sociální, národnostní či jiné odlišnosti

 • má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním

 • dítě má právo na plný rozvoj osobnosti, na rovný přístup ke vzdělávání s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám

 • dítě má právo na uspokojení svých potřeb společensky přijatelným, nikoho a nic neohrožujícím způsobem

Dítě má povinnost:

 • chovat se podle pravidel, která jsou v průběhu roku ve třídě stanovena

 • chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížilo

 • dodržovat základní hygienické a společenské návyky

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace týkající se organizace, koncepce, školního vzdělávacího programu a akcí školy

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí

 • na informace a poradenskou pomoc školy týkající se výchovy a vzdělávání jejich dětí

 • mají možnost domluvit si konzultaci s učitelkami či ředitelkou

 • účastnit se akcí pořádaných školou

 • v rámci adaptace dítěte v MŠ po dohodě vstoupit do třídy a pohrát si s dítětem

 • mohou přispívat svými nápady, náměty a pomocí k obohacení výchovného programu školy

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • osobně dítě předat učitelce do třídy a rovněž je vyzvednout, v případě, že pověří jinou osobu vyzvednutím dítěte z mateřské školy, musí tak učinit na základě písemného Zmocnění (k dispozici u učitelek ve třídě)

 • jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, případně jeho nepřítomnost omluvit

 • dítě do mateřské školy přivádět pouze zcela zdravé

 • v případě změny zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, informovat mateřskou školu

 • povinni okamžitě oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice podle § 28 odst. 2 a 3 Zákona č. 561/2004 Sb., a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a také změny v těchto údajích (změna bydliště, svěření dítěte do péče, zdravotní pojišťovna dítěte, telefonní kontakt na zákonné zástupce…)

 • dodržovat v daných termínech platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

 • dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ

 • řídit se řádem mateřské školy, předpisy pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti

Mateřská škola zpracovává osobní údaje o dětech a jejich zákonných zástupcích v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) na základě školského zákona, zvláštních zákonů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, a informovaného souhlasu. Seznam všech zpracovávaných údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související se zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů". Dokument je k nahlédnutí v ředitelně mateřské školy.

Práva a povinnosti pedagogických pracovnic

Pedagogické pracovnice mají právo:

 • podílet se na tvorbě ŠVP, vytvářet TVP

 • vyjadřovat se k organizaci a provozu školy, navrhovat podnětné změny na zlepšení

 • odmítnout neoprávněné požadavky rodičů pro styk s dítětem (soudní rozhodnutí)

 • odmítnout převzít do MŠ dítě, které jeví příznaky nemoci

 • na přiměřenou dobu pro poskytnutí oddechu a jídla

 • na zapůjčení inventáře školy (odborná literatura) – se souhlasem ředitelky

 • na další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • na informace týkající se hospodaření školy aj.

Pedagogické pracovnice mají povinnost:

 • dodržovat zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, stanovenou pracovní náplň a pracovní dobu

 • pedagogické pracovnice mají povinnost podle stanoveného ŠVP, vést předepsanou dokumentaci třídy

 • dodržovat předpisy BOZP a PO

 • dbát o bezpečnost a ochranu zdraví dětí po celou dobu, kdy jsou jim svěřeny do péče

 • chránit majetek školy, pečovat o inventář třídy

 • respektovat práva rodičů a dětí

 • uchovávat služební tajemství

3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Přijímání dětí

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku dítěte, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem obvyklým.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Na základě zápisu ředitelka přijímá dle pořadníku děti do stanovené kapacity školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti ze školského obvodu mateřské školy, které k 1. 9. dovršily 3 roky, pak děti ostatní. Mimo zápis je možné v odůvodněných případech (nástup matky do zaměstnání, přistěhování) zařadit děti do MŠ v průběhu roku - dle stávajících kapacitních a personálních možností. Děti mladší 3 let mohou být přijaty v případě volné kapacity mateřské školy, pokud mají zvládnuty základní hygienické návyky a základy sebeobsluhy.

Děti cizí státní příslušnosti jsou přijímány do MŠ za stejných podmínek jako občané ČR, pokud jsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky nebo mají oprávnění k pobytu nad 90 dní nebo jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové či dočasné ochrany či žadateli o udělení mezinárodní ochrany.

Jazyková příprava cizinců dle vyhlášky č. 271/2021 Sb. Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 4 a více dětí cizinců, bude vytvořena skupina pro jazykovou přípravu o velikosti 4 až 8 dětí cizinců. Škola poskytne jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdne.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Po dohodě s rodiči umožníme nově příchozím dětem postupné zvykání v MŠ - nejdříve krátké návštěvy, možno i s rodiči, postupně se doba pobytu v MŠ prodlužuje.

Organizace provozu

Provoz MŠ je od 6.00 hodin do 16.30 hodin, provoz ve třídách:

 1. třída od 7.00 do 16.00 hodin

 2. třída od 6.30 do 16.30 hodin

 3. třída od 6.00 do 16.00 hodin

 4. třída od 7.00 do 15.30 hodin.

Ráno se děti z I. a III. třídy schází ve III. třídě, z II. a IV. třídy ve II. třídě. Odpoledne provoz končí ve II. třídě. Ke změně organizace dojde jen výjimečně, pokud nebude možno zajistit provoz v nezměněné podobě v době nepřítomnosti učitelek či z jiných provozních důvodů.

Přerušení a omezení provozu mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Omezení provozu je po dobu prázdnin v ZŠ a při malém počtu docházejících dětí. Provoz je přerušen mezi vánočními svátky a 6 týdnů v době letních prázdnin – mateřská škola informuje zákonného zástupce dítěte nejméně 2 měsíce předem.

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Třídy jsou věkově smíšené, děti jsou do nich zařazovány dle počtu volných míst.

Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu "Chci poznat náš svět", vyučovacím jazykem je český jazyk.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravovací služby

Výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí směrnicí ředitelky školy (která je rodičům k dispozici v šatnách dětí) a v současné době činí 480,- Kč.

Povinné předškolní vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Cena stravného je 46,- Kč a je v ní zahrnuta dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a nápoje. Cena stravného pro děti, které v daném školním roce dovrší 7 let, činí 50,-Kč. Děti, které budou odcházet po obědě nedostanou odpolední svačinu, nebude jim účtovávána.

Platba je prováděna zpětně, tj. do 15. dne následující měsíc. Po přijetí do MŠ je potřeba přinést potvrzení o založení souhlasu s inkasem k platbě stravného a úplaty na předškolní vzdělávání, který vystaví peněžní ústav (možno výpis z internetového bankovnictví s podpisem majitele účtu).

Platby je také možno provádět v hotovosti u vedoucí školní jídelny ve stanoveném termínu.

V případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí stanovenou částku v termínu, je možno určit platbu zálohově, tj. předem na daný měsíc.

Docházka dětí do MŠ

Naše mateřská škola je zabezpečena. Do budovy se zákonní zástupci dostanou pomocí čipů, které si zakoupí zálohou ve výši 100,-.

Zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřené osoby předají ráno učitelce dítě ve třídě. Dítě pak vyzvedávají po obědě nebo po odpolední svačině (dle aktuálního nastavení čipů). V 16. 30 hodin se budova MŠ uzavírá.

Nejvhodnější dobou příchodu dětí do mateřské školy je doba do 8.00 hod ráno – dítě má čas si pohrát, něco v mateřské škole vytvořit. V cca 8.10 hodin se budova zamyká. V případě potřeby (např. návštěva logopeda) je možné domluvit s učitelkou dobu příchodu do MŠ individuálně.

Děti v povinném předškolním vzdělávání navštěvují mateřskou školu pravidelně každý pracovní den mimo období školních prázdnin.

Docházka je povinná v době od 8.00 do 12.00 hodin, dítě může být v mateřské škole déle než je stanovená doba.

Dohled nad dítětem vykonává mateřská škola do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Dohled zajišťuje pedagogický pracovník, v případě potřeby i jiný zletilý zaměstnanec školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Oznámení je třeba učinit po zapsání dítěte do mateřské školy nejpozději 3 měsíce předem zákonem stanovenou formou. Ředitelka doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v kterých má být vzděláváno a sdělí termín, kdy mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Ověření proběhne formou hry či realizací činností v běžné třídě, rozhovorem s dítětem a pedagogickou diagnostikou portfolia výsledků individuálního vzdělávání doneseného zákonným zástupcem dítěte. Termín je stanoven na úterý předposlední týden v listopadu. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, dítěti bude ukončeno individuální vzdělávání.

Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí, pak mohou nastat následující situace:

Distanční výuka:je povinna poskytnout dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a to formou on –line či off-line aktivit.

Pro off – line komunikaci má každá třída zřízenou svoji e-mailovou adresu:

mscyrilometodejska1@seznam.cz

mscyrilometodejska2@seznam.cz

mscyrilometodejska3@seznam.cz

mscyrilometodesjka4@seznam.cz

Pokud nemají rodiče možnost přístupu na internet, bude jím poskytnuta možnost si vyzvednout připravené náměty pro distanční výuku osobně v MŠ. Po ukončení distanční výuky rodiče odevzdají dětmi vypracované materiály, které si založí do svých osobnostních portfolií.

Nepřítomnost dítěte v MŠ

Každou nepřítomnost dítěte je třeba předem ohlásit, nejpozději do 8.00 hodin v den započaté nepřítomnosti. Možno i telefonicky na čísle 568824538, 605 386 767nebo na telefonní čísla jednotlivých tříd. Pokud tak nebude učiněno, je povinností zákonného zástupce dítěte stravné za 1. den neomluvené nepřítomnosti uhradit.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má omluvný list. Do něho je zaznamenávána každá nepřítomnost dítěte v rámci školního roku a její důvod. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. O uvolnění z výuky z důvodu předem známé nepřítomnosti (dovolená apod.) do 5 dnů může zákonný zástupce požádat třídní učitelku (záznam v omluvném listu), o delší písemně ředitelku školy.

Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Ukončení docházky

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (např. pozdní příchod pro dítě po 16.30 hod.)

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 • zákonný zástupce závažně a opakovaně porušuje povinnosti ve smyslu ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a ,,vyloučit" ho ze vzdělávání v případě onemocnění).

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v MŠ

Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečné a hygienické prostředí, ve kterém se děti pohybují. Při výskytu nebezpečí učiní opatření na jeho eliminaci (odstranění nebezpečného předmětu, zamezení vstupu dítěte do nebezpečného místa, zamezení nebezpečného konání dítěte…)

Děti nosí do mateřské školy vhodné oblečení, ve kterém se může pohodlně pohybovat a snadno převlékat. Na pobyt venku musí být vybaveny s ohledem na aktuální počasí (děti nejdou ven pouze za silného větru, mrazu pod – 10°C, vytrvalého deště). Vhodné je mít v šatně pro děti náhradní oblečení do herny a oblečení pro pobyt na zahradě.

Obuv na pobyt v mateřské škole musí být neklouzavá, s pevným opatkem, dobře sedící na noze. Obuv i oblečení dětí musí být kvůli identifikaci označeno jménem dítěte nebo jeho značkou, kterou má v mateřské škole.

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé, nemocné dítě nebude do kolektivu přijato. Učitelka má právo nepřijmout do MŠ dítě se známkami nemoci, případně požadovat od rodičů potvrzení o zdravotním stavu dítěte od lékaře. Dětem nebudou v MŠ podávány žádné léky na léčbu infekčních onemocnění. Projeví – li se u dětí během dne příznaky nemoci, vyrozumí mateřská škola zákonné zástupce dítěte. Je proto potřeba nahlásit telefonní číslo na pracoviště i domů a jeho případné změny během roku.

V případě drobného úrazu (odřenina, škrábnutí, štípnutí hmyzem) zajistí pedagogické pracovnice patřičné ošetření a při vyzvednutí dítěte informuje zákonného zástupce dítěte.

Při závažnějším úrazu jsou zákonní zástupci informováni okamžitě.

Děti jsou povinny dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny a plnit pokyny učitelek a ostatních zaměstnanců školy.

Zaměstnanci mateřské školy se při výkonu své práce řídí metodickým pokynem ředitelky školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ.

Pobyt osob vyzvedávajících dítě z mateřské školy, případně sourozenců dětí, je v prostorách mateřské školy (budova, školní zahrada) z důvodu bezpečnosti možný pouze po dobu předání a převlečení dítěte a během akcí, pořádaných pro děti, rodiče, případně širší veřejnost.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření zákonnými zástupci dítěte. Pověřená osoba musí být starší 12 let a je na zodpovědnosti zákonných zástupců, zda je tato nezletilá osoba dostatečně morálně a rozumově vyspělá, aby byla schopna převzít dítě a zajistit jeho bezpečnost. Nezletilá osoba by měla být k dítěti ve vztahu sourozeneckém. V opačném případě MŠ vyžaduje zmocnění a souhlas zákonných zástupců dítěte, které dítě v MŠ přebírá od učitelek MŠ.

Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

V rámci ŠVP jsou děti vedeny ke zdravému způsobu života, prevenci úrazů, ochraně před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

V případě, že se některé náznaky nevhodného chování u dětí projeví, pedagogické pracovnice učiní adekvátní výchovná opatření. V případě opakování negativních projevů dětí budou upozorněni a vyzváni ke spolupráci zákonní zástupci těchto dětí.

Zákonná ustanovení

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (úst. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí úst. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho úst. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. "vyloučit" dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

1. Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

1a)

Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

- průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,

- zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,

- intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty,

- náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5. nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,

- průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu. Proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu nepřijme.)

- zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,

- zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

1b)

Za příznaky parazitární onemocnění se považuje:

- intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech pohledem. (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid),

- neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem (roup dětský),

1c)

Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

- je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku),

- pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesná teplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost

Odeslání dítěte do domácího léčení

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu.

Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.

Oznamovací povinnost

Zákonní zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab. Na základě informace o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

Chronická onemocnění u dítěte.

Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky jak volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.

V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě "Protokol o podávání léků." Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

5. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

Na začátku školního roku jsou vytvořena pravidla pro zacházení s předměty a jejich používání (opatrnost, úklid, šetrné zacházení, půjčování…).

Děti jsou průběžně vedeny k jejich dodržování.

Při neúmyslném poškození hračky či jiného předmětu vedeme děti k nápravě: oprava dítětem, pomoc učitelky či rodiče…)

Děti se učí hospodařit s energiemi – zbytečně nepouštíme vodu, nesvítíme.

Děti se podílí na výzdobě třídy, dávají si výtvory na výstavku. Vedeme je k úctě k vlastní práci i práci druhých.

6. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

Při nástupu dítěte do MŠ jsou stanoveny tyto požadavky:

 • samostatnost dítěte v oblasti osobní hygieny (samostatné používání WC, umývání rukou)

 • samostatnost v oblasti stravování (samostatně jíst lžící, pít ze sklenice, dodržovat základní čistotu u stolování)

 • sebeobsluha při oblékání (snaha o samostatné oblečení a obutí)

V průběhu vzdělávání jsou zaznamenávány výsledky práce dětí v portfoliích a v sadě tabulek sdružených ukazatelů vzdělávání (SUKy), 1x ročně jsou výsledky vzdělávání hodnoceny jako součást autoevaluace školy. SUKy jsou základním evaluačním nástrojem pro zaznamenávání pokroků dětí v MŠ, která pracuje podle školního kurikula podpory zdraví.

Děti jsou v průběhu vzdělávání vedeny k objektivnímu sebehodnocení.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Školní řád mateřské školy je závazný pro pedagogické pracovnice, děti a jejich zákonné zástupce.

Nedodržování tohoto řádu ze strany zákonných zástupců dětí může mít za následek vyloučení dítěte z mateřské školy.

Nedodržování tohoto řádu zaměstnanci může mít za následek postih ve formě právních následků stanovených při porušení pracovních povinností vyplývajících ze Zákoníku práce a pracovní náplně zaměstnance školy.

Řád školy vydaný dne 29. 8. 2022 nabývá účinnosti 1. 9. 2023.

Bc. Monika Kabelková, DiS.

ředitelka MŠ